Algemene voorwaarden 
Omada Training & Coaching B.V.

1. Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Omada en Opdrachtgever tot afname van één of meer Opleidingsproducten van Omada.

Omada: Omada is een besloten vennootschap (B.V.) gevestigd te (8821LK) Kimswerd, aan de Dijksterbuursterlaan 26, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69105715.

Opleidingsproduct(en): de opleiding, cursus of training die door Omada wordt aangeboden.
In Company- en Maatwerktrajecten: alle Opleidingsproducten die op maat worden aangeboden aan een Opdrachtgever.

Individuele Begeleiding en Coaching: een Opleidingsproduct van Omada dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven.

Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van Omada die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.

Opdrachtgever: de opdrachtgever van Omada. 
Opdrachtgevers kunnen zijn: 
1. Ondernemingen die Omada opdracht geven voor het verzorgen van In Company- en Maatwerktrajecten voor personeelsleden. 
2. Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan een opleidingsproduct van Omada deelnemen via een Open Inschrijving. 
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden 

2. Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

2.1. De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Omada is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Omada zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.omada-training-coaching.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden 2 weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

3. Tarieven 

Algemeen

3.1. Betaling van facturen van Omada dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. 

3.1.1. Restitutie van betalingen zullen door Omada geschieden binnen een termijn van 14 dagen.

3.2. De facturen van Omada zijn vrijgesteld van BTW.

3.3. Omada is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Opdrachtgever aan een Opleidingsproduct van Omada, op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

A. In Company- en Maatwerktrajecten en Coaching

3.4. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3.5. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Omada, geldende voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.6. Omada zal maandelijks of per deelopdracht overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden tenzij sprake is van een kleine opdracht in welk geval Omada aan het einde van de opdracht tot declaratie zal overgaan.

3.7. Het is Omada toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld. 

3.8. Omada is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

3.9. Omada mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van de Omada kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium. Omada zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Omada zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

3.10. Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van Omada in het kader van de opdracht kunnen door Omada aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

3.11. Indien door Omada of door Omada ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

B. Open Inschrijvingen

3.12. Omada factureert Opdrachtgevers van Open Inschrijvingen direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.

3.13. De betaling moet te allen tijde hebben plaatsgevonden voor aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.

3.14. Eventuele andere opdracht gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door Omada aan Opdrachtgever worden doorbelast.

4. Inschakeling derden en vervanging docenten

4.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Omada het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2. Omada kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de het Opleidingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

5. Non-concurrentie 

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na het einde van de Overeenkomst een hulppersoon (bv. een freelancer) van de andere partij in dienst nemen of daarmee over indiensttreding onderhandelen.

6. Intellectueel eigendomsrecht 

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Omada, de docent en/of derden.

6.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

6.3. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven.

6.4. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

7. Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

7.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

7.2. Opdrachtgever dient bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Omada heeft aangegeven welke gegevens hiervoor benodigd zijn. Deze gegevens zullen door Omada worden gebruikt voor het administreren van Inschrijvingen en het leveren van de Opleidingsproducten van Omada.

8. Annulering

A. Open inschrijvingstrainingen 

8.1. Bij annulering van Open Inschrijvingen vanaf de datum van inschrijving tot 6 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 225,- administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen 6 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd. 

8.2. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever tot 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 225,- administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever of Opdrachtgever binnen 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd. 

8.3. Bij annulering kan Opdrachtgever voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan Omada wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training. 

8.4. Het is zonder toestemming van Omada niet toegestaan om een deel van de opdracht te missen. Indien Opdrachtgever toestemming van Omada krijgt om een deel van de opdracht te missen, komen kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever conform geldende dagdeeltarief van Omada.

B. In Company- en Maatwerktrajecten

8.5. Bij annulering of wijziging van In Company- Maatwerktrajecten binnen 2 maanden voor de eigenlijke aanvang van de opdracht worden alle daadwerkelijke door Omada gemaakte en door Omada te specificeren kosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 6 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht aan Opdrachtgever gefactureerd.

8.6. Indien voor deelname door Omada kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan Omada worden berekend aan Opdrachtgever gefactureerd. 

8.7. Annulering per blok van aaneengesloten dagen is mogelijk, hierbij gelden de voorwaarden genoemd onder artikel 8.5. Afhankelijk van het moment van annulering of wijziging zoals genoemd in artikel 8.5 worden de daadwerkelijk gemaakte kosten of 50% of 100% van het totaalbedrag van de voor dat blok overeengekomen betalingstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd. 

C. Individuele Begeleiding en Coaching

8.8. Annulering of wijziging van Individuele Begeleiding en Coaching kan kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd. 

9. Aansprakelijkheid


9.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Omada en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Omada niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Omada en het cursusmateriaal. Omada en de docenten zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.

9.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Omada, is Omada niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever in verband met deelname aan een Opleidingsproduct van Omada of uit hoofde van de Overeenkomst.

9.3. Indien Omada aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Omada beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4. Omada is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

9.5. Opdrachtgever vrijwaart Omada voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

10. Overmacht

10.1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Omada ontslaat Omada van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding. 

10.2. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

10.3. Voor zoveel Omada ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Omada gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Klachten

11.1. Klachten over de dienstverlening van Omada kunnen per e-mail door Opdrachtgever worden ingediend via het e-mailadres omada@home.nl. Opdrachtgever kan over klachten ook contact opnemen met Rob Visser of Marion Henneman via telefoonnummer 0517- 419852.

11.2. De wijze waarop klachten worden behandeld staat omschreven in de klachtenprocedure van Omada die in te vinden op de website van Omada: www.omada-coaching-training.nl.

11.3. Omada zal de ontvangst van klachten binnen 8 dagen schriftelijk bevestigen aan klager. 

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Omada partij is, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de uitspraken van geschillencommissie uit de klachtenprocedure, kan Opdrachtgever het geschil voorleggen aan de gewone rechter. In dat geval is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.